ดาวน์โหลด

 

 1. แบบฟอร์มการนิเทศและสังเกตการสอน (21/11/2560)

 2. แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม/ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (31/07/2561)

 3. แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (31/07/2561)

 4. แบบสำรวจภาระงานหลักและงานพิเศษของครูแต่ละกลุ่มสาระ (05/11/2561)  

 5. บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU)    (18/02/2562)  

 6. รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (T-SAR)  (18/02/2562)  

 7. แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)  (18/02/2562)  

 8. แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (วฐ2)  (03-5-62)

 9. Logbook ฉบับเขียนมือ (08/5/2562)

 10. แบบการขออนุญาตไปราชการพานักเรียนไปค้างคืน (28/5/2562)

 11. แบบฟอร์มโครงงานปี 2563 (9/10/2562)

 12. แบบรายงานผลปฏิบัติโครงการ ปี 2563  (9/10/2562)

 13. แบบ วฐ 1-3 ปรับปรุง (15-11-2562)  

 14. แนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน  (15-11-2562)  

 15. แบบฟอร์มข้อมูลการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  (15-11-2562)  ..

 16. ระเบียบกระทรวงการพานักเรียนนอกสถานที่ (15-11-2562)

 17. หลักกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ว21 (15-11-2562)

 18. แบบฟอร์มและตัวอย่าง การเลื่อนวิทยฐานะ แบบ ว21/2560 (20-2-2563)  

 19. หนังสือรับรองชั่วโมงการอบรม ว21 (23-3-2563)  

 20. แบบบันทึกตรวจสอบหลักฐาน (15-6-2563) …NEW…

 21. เกณฑ์ตัดสินแบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่-ตำแหน่งครู   (15-6-2563) …NEW…

 22. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรอง   (15-6-2563) …NEW…

 23. ตารางการประเมินเพื่อมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะแบบ ว 21/2560  (15-6-2563) …NEW…

 24. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอรับการประเมิน1 (11-8-63) ...NEW…

 25. ฟอร์ม SAR รายบุคคล เริ่มใช้ปีการศึกษา 2563  (6/11/2563) …NEW…

 26. แบบฟอร์มการนิเทศและติดตามสมรรถนะครูผู้สอน (23/02/2564)..NEW..

 27. สรุปนิเทศและติดตามกลุ่มสาระ (23/02/2564)..NEW..

 28. แบบส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (1/03/2564)..NEW..

 29. ฟอร์ม SAR กลุ่มสาระ  เริ่มใช้ปีการศึกษา 2563  (29/03/2564) …NEW…

Visit Us On Facebook