คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

 1. นายณัฐนนท์ ขำสุข          ม.5/3             ตำแหน่งประธานสภานักเรียน

 2. นายพีรพล พิมเสน           ม.5/3             ตำแหน่งรองประธาน

 3. นายวิชานนท์ ชนะผล       ม.5/1             ตำแหน่งรองประธาน

 4. นางสาววิญญ์รวี ศรีสว่าง   ม.5/1             ตำแหน่งเลขานุการ

 5. นางสาวเอมมิกา สร้อยเปราะ  ม.5/1

 6. นางสาวไอลดา ภิรมย์          ม.5/1

 7. นางสาวมัชสยา หทัยบัณฑิต  ม.5/1

 8. นางสาวณัฏฐิดา อินทอง       ม.5/1

 9. นางสาวสิริตีรณา นิลกรรณ์    ม.5/1

 10. นางสาวอนัญญา โต๊ะเปี้ย      ม.5/1

 11. นายณฐกร สบเหมาะ            ม.5/3

 12. นางสาวชญานี แซ่หลี          ม.5/4

 13. นางสาวศศิภรณ์ ศรีสวัสดิ์     ม.5/5

 14. นางสาวสุวพัฒน์ เพชรโยธา  ม.5/5

 15. นายวชิรวิชญ์ ไชยณรงค์       ม.5/5

 16. นายกรรชัย ชววิสิฐ              ม.6/2

 17. นาย​กฤษฎา​ กุลไนยชน​       ม.6/2​

 18. นายปรินทร กิจไพบูลทวี     ม.6/2

 19. นางสาวสุนิสา เมืองรักษ์     ม.6/4

 20. นางสาววีนัส ภู่ทับทิม         ม.6/4

 21. นางสาวณิชนันท์ รักชาติไทย   ม.6/5

 22. นายพรพิพัฒน์ เชาวลิต           ม.6/7
Visit Us On Facebook