ทำเนียบผู้บริหาร

                                                     ทำเนียบผู้บริหาร

                                   โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ชื่อ – สกุล                                         ตำแหน่ง                                                     ปี พ.ศ.


1. นายระวัย  แก้วเขียว                    ครูใหญ่                                                       2517-2521

                                                           อาจารย์ใหญ่                                             2521-2526

                                                           ผู้อำนวยการ                                              2527-2528


2. นายมีชัย  ถวาย                           ผู้อำนวยการ                                              2528-2531


3. นายสถิต  ไชยรัตน์                     ผู้อำนวยการ                                               2531-2536


4. นายแข  นนทแก้ว                      ผู้อำนวยการ                                               2536-2539


5. นายจรูญ  แสนภัคดี                   ผู้อำนวยการ                                               2539-2540


6. นายอุทัย  เสือทอง                    ผู้อำนวยการ                                               2540-2541


7. นายไพบูลย์  นราทิพย์               รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ         2541-2543


8. นายวินัย  ชามทอง                     ผู้อำนวยการ                                               2543-2547


9. นายกรีฑา  วีระพงศ์                   ผู้อำนวยการ ระดับ9                                  2547-2557


10. นายสมนึก รักดำ                       ผู้อำนวยการ                                              2557-2561


11. ดร.สุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์         ผู้อำนวยการ                                              2561-2563


12. นายกำพล  ทองอยู่                  ผู้อำนวยการ                                              2563-ปัจจุบัน


 

 

Visit Us On Facebook