วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
ภายในปี 2566  โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เป็นสถานศึกษาชั้นนำ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ
 1. พัฒนาหลักสูตรและการสอนโรงเรียนเทียบมาตรฐานสากล
 2. พัฒนาระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล
 3. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล
 5. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นพลโลก

เป้าประสงค์
 1. ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
 2. โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 3. การบริหารจัดการระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 5. โรงเรียนผ่านการประเมิน และเป็นที่ยอมรับของชุมชน

ยุทธศาสตร์ในการบริหารงาน
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรและการสอนโรงเรียนเทียบมาตรฐานสากล
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคุณภาพ (TQA) ของโรงเรียนมาตรฐานสากล
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียน
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
Visit Us On Facebook