สัญลักษณ์/เพลงประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

 

อักษรย่อ                                    ท.ศ.

ปรัชญาโรงเรียน                    ปรัชญาโรงเรียน ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วของนรชน

คติพจน์ประจำโรงเรียน       มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

สีประจำโรงเรียน                    สีเทา    หมายถึง ความฉลาดแยบคาย

                                                           สีเหลือง  หมายถึง คุณธรรมจริยธรรม ความดีงาม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน                  ต้นตะเคียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน        ศาลากับเสมาจักร

ระดับที่เปิดสอน                             ม.1 – ม.6 ประเภทสหศึกษา

ที่อยู่                                                  155/35 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

สังกัด                                                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ( สพม 12 )

เอกลักษณ์โรงเรียน                     บรรยากาศน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้หลากหลาย ให้โอกาสผู้เรียน

อัตลักษณ์โรงเรียน                      ยิ้มไหว้  ทักทายกัน

 

เพลงประจำโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

เพลงมาร์ชท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

เนื้อร้องสุธีเจริญสุข

ทำนอง

           พวกเราเทาเหลืองนี้                    เหมือนน้องพี่กลมเกลียวกัน

พวกเราร่วมสัมพันธ์                                ไม่มีวันรักจางห่างหาย

แดนเทาเหลืองเฉิดฉันท์                       สถาบันชาวผองเรา

จะจดจำวิมานเนา                                    ดวงใจเรายึดมั่นบูชา

     ** โอ้ท่าศาลาประสิทธิ์                     ประสาทวิทย์ศิษย์ทั่วหน้า

ทุ่มแรงรักเมตตา                                     ดุจบิดรมารดาพระคุณค่าอนันต์

จักทูนเทิดเกียรติไว้                                ภาคภูมิในท่าศาลาฯ

สร้างสรรค์ปวงเรามา                              ท่าศาลาประสิทธิ์ของเรา

 

 

Visit Us On Facebook