«

»

มี.ค. 20

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564
ในวันสำคัญของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่3เเละ6 เป็นวันจบการศึกษาของนักเรียนทุกคน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ขอแสดงความยินดีกับความพากเพียร อดทน และตั้งใจเรียนจนประสบความสำเร็จในวันนี้

Visit Us On Facebook