«

»

ก.พ. 08

ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 ได้จัดการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ครั้งที่ 22
ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 บัดนี้การดำเนินการได้แล้วเสร็จ

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2563 ตามประกาศต่อไปนี้

ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะ

Visit Us On Facebook