«

»

ก.ค. 26

ค่ายเยาวชนอาเซียน ASEAN Youth Camp โดยสำนักการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค่ายเยาวชนอาเซียน ASEAN  Youth Camp โดยสำนักการจัดการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ณ ประเทศมาเลเซีย- สิงคโปร์   ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ตัวแทนครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและนักเรียนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาเข้าร่วมโครงการยกระดับการศึกษาพื้นฐานสู่อาเซียนภายใต้พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม ในค่ายเยาวชนอาเซียน ASEAN  Youth Camp โดยสำนักการจัดการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ณ ประเทศมาเลเซีย- สิงคโปร์   ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นการนำนักเรียนไปเรียนรู้วัฒนธรรมในประเทศเทศมาเลเซียและสิงคโปร์และศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย UniversitiyTeknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย
        ภาพ: อ.ผกาภรณ์ ณ นคร
       ข้อมูล: อ. นฤมล  ฉ่ำเมืองปักษ์

Visit Us On Facebook